POLITYKA PRYWATNOŚCI  i  POLITYKA COOKIES

DEFINICJE

 1. Administrator  PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa, e-mail: office@elbud.waw.pl
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności oraz cookies.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.elbud.waw.pl

Polityka prywatności ma zastosowanie do zawieranych umów, Serwisu, usługi odsyłającej do informacji w Serwisie, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Opuszczając stronę internetową Administratora Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje niniejsza Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą oraz korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem danych osobowych jest PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub adres e-mail: office@elbud.waw.pl  (zwana dalej Administratorem). 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „IOD” lub na adres e-mail:  inspektorochronydanych@elbud.waw.pl Niniejszy adres e-mail jest współadministrowany przez Spółki z Grupy Elbud Warszawa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współadministrowania zajrzyj na naszą stronę www.elbud.waw.pl tam znajdziesz więcej informacji lub napisz na adres IOD inspektorochronydanych@elbud.waw.pl  

PODSTAWA PRAWNA, CEL i OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach, w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne i przez określony czas:

Korespondencja przez formularz ze strony internetowej, mailowa, telefoniczna  i tradycyjna z potencjalnym 

klientem/ klientem

Przetwarzamy dane w celach prowadzenia bieżącego kontaktu z potencjalnym klientem, klientem, prowadzenia rozmów, udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co należy rozumieć jako realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania spowoduje, że nie będziemy mogli realizować celów w postaci odpowiedzi na Twoje zapytanie, etc.

Realizacja umowy, kontaktowanie się przez reprezentantów, osób do kontaktu

Jeśli zawarli z nami Państwo umowę, to przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonywaną umową w celu jej realizacji, komunikowania się w sprawie jej wykonania za pomocą e-mail, rozmów telefonicznych i korespondencji tradycyjnej papierowej. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja elektroniczna, papierowa, jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. 

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Dane niezbędne dla realizacji umowy/ rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

Podanie danych jest konieczne w celu zrealizowania umowy. Jeśli nie podasz danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia. Podanie danych osobowych osób reprezentujących klienta/kontrahenta jest dobrowolne, niemniej bez podania danych, nie będziemy mieli możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji zamówienia.

Realizacja obowiązków ustawowych

Dane związane z umową przetwarzamy także w celach podatkowo – księgowych, wtedy to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane te przetwarzamy w terminach wskazanych ustawowo. Podanie danych jest konieczne. Brak ich podania uniemożliwi nam realizacje obowiązków prawnych.

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe, np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek, za pomocą LinedIn, GoldenLine, etc. – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dane przetwarzamy przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, brak podanie danych uniemożliwi nam realizacje kontaktu. 

Rekrutacja

W sytuacji, gdy złożyć u nas swoje dokumenty aplikacyjne za pomocą strony internetowej, za pomocą LinedIn, GoldenLine, etc., przetwarzamy dane osobowe w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b RODO  w związku z Kodeksem pracy i ustawami branżowymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a na podstawie m.in. kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora w tym celu znajdują się w klauzuli informacyjnej dołączonej do ogłoszenia o pracę. 

Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez okres toczącej się rekrutacji, następnie są usuwane.

 Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwi nam prowadzenie rekrutacji. 

Spółki posiadają wspólny adres e-mail do rekrutacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współadministrowania zajrzyj na naszą stronę www.elbud.waw.pl tam znajdziesz więcej informacji lub napisz na adres IOD inspektorochronydanych@elbud.waw.pl  

Rozpatrywanie reklamacji

Dane osobowe przetwarzane w związku z reklamacją  przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze roszczeń. Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną podane dane osobowe szczególnej kategorii wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c i  f RODO.

Dane te przetwarzamy do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz czas niezbędny po zakończeniu procesu reklamacyjnego w celach dowodowych.  Podanie danych jest konieczne w celu realizacji procesu reklamacyjnego. Brak podania danych uniemożliwi nam rozpatrzenie reklamacji.

Obrona roszczeń

Gdy powstanie taka potrzeba możemy przetwarzać dane osobowe w celach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co należy rozumieć jako realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora – do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Podanie danych jest konieczne w celach realizacji przez nasz naszych uprawnień. Dane przetwarzamy do momentu realizowania swoich uprawnień.

Realizacja obowiązków prawnych, w tym obowiązków z RODO

Mamy obowiązek realizowania obowiązków wskazanych w RODO, tj. m.in. tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO. Przetwarzamy wtem dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na nas oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia w/w informacji.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 i kolejne ustawy prawo telekomunikacyjne w zakresie określonych form kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prowadzenie marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do momentu jej wycofania. Zgodę można w każdym momencie wycofać pisząc na adres e-mail wskazany w § 3 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane związane z w/w celem przetwarzamy do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody, o której mowa powyżej. 

Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi nam przesyłanie wiadomości marketingowych, co doprowadzi do braku wiedzy na temat naszych najnowszych ofert, akcji promocyjnych, marketingowych.

Portale społecznościowe

Posiadamy portale społecznościowe Facebook w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Spółkę treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej oraz w innych celach wskazanych poniżej. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, / „nie subskrybuje” cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji. 

Portal

Kategoria osób

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Informacje dodatkowe

1.

Facebook 

Przetwarzamy dane osób, które polubiły nasz profil, dokonały subskrypcji Fanpage przez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod postem na Fanpage i/lub Instagramie, opublikowały post na naszym Fanpage, wskazały polubienie lub inną reakcję na post lub komentarz na Fanpage i/lub Instagramie, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, udostępniły innym użytkownikom post z naszego Fanpage i/lub Instagrama, dane osób biorących udział w konkursie 

– prowadzenie profilu,

– informowania o naszej aktywności,

  promowania wydarzeń, produktów, 

– odpowiedzi na reakcje, komentarze, wiadomości, 

– prowadzenia konkursu 

Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach wskazanych w kolumnie obok do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalanie celów przetwarzania. 

Dane osobowe mogą być udostępniane Facebook, Instagram, czyli Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Nie przekazujemy danych poza EOG, niemniej nie mamy wpływu na przekazywanie danych przez Facebook. 

WSPÓŁADMINISTROWANIE FACEBOOK

W ramach przetwarzania danych osobowych odwiedzających oraz użytkowników fanpage’a dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi użytkowników fanpage’a/ profil na Facebook, ponieważ mają wspólny cel i sposób przetwarzania danych, tj. prowadzenie własnych działań marketingowych i statystyk. Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Fundacji jako prowadzącemu fanpage. W tym zakresie Fundacja i Meta Platforms Ireland Limited są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Fundacją a Facebook (w tym informacje o celu współadministrowania, zakresach odpowiedzialności) są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Youtube

Dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji kanału, opublikowały swój komentarz pod filmem, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, są widoczne na publikowanych przez nas wideo w serwisie Youtube 

– zarządzanie profilem, informowanie o naszej działalności, usługach, promocjach, wydarzeniach, odpowiedz na reakcje (komentarze, posty, wiadomości) pprzez udostępnienia filmów na naszym profilu.

Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach wskazanych w kolumnie obok do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalanie celów przetwarzania.

Dane osobowe mogą być udostępniane do Youtube.

 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Youtube Ustawienia prywatności w YouTube – Jak działa YouTube

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług IT,  teleinformatycznych, usług hostingowych, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług księgowych, doradcze, z zakresu ochrony danych osobowych, niszczących dokumentu, marketingowych, a także będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne, Poczcie Polskiej, kurierom, Facebookowi, Instagramowi oraz Youtube. Odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Korzystamy z usług Microsoft (np. e-mail), jednak dane przetwarzane są przez serwery znajdujące się w obszarze EOG i co do zasady nie przesyłamy danych poza obszar EOG.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), 
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tych zgód przed ich cofnięciem. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie poprzez wiadomość e-mail na adres inspektorochronydanych@elbud.waw.pl 
 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Powyższe uprawnienia mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres inspektorochronydanych@elbud.waw.pl  bądź listownie na adres siedziby Administratora podany początku  Polityki.

PRZEKAZANIE DANYCH POZA EOG, PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZWANE PODEJMOWANIE DECYZJI Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronach internetowych administrowanych przez Administratora i dostosowanie Serwisów do potrzeb Użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Stałe pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu Administratora.

W celu monitorowania i ulepszania strony internetowej gromadzone są zbiorcze informacje na temat Użytkowników w momencie przeglądania strony internetowej, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL Użytkownika, z którego trafia na stronę internetową Administratora i pod który się udaje oraz które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych.

Możesz wejść w swoją przeglądarkę i dokonać zmian w zakresie cookies. Ponadto my poprosimy Cię o niezbędne zgody na instalację cookies, gdy nie będą to cookies niezbędne do funkcjonowania strony. 

RODZAJE COOKIES, KTÓRE POSIADAMY NA STRONIE:

Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo. 

Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Państwa preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. 

Poniżej szczegółowe pliki cookies stosowane na stronie www.elbud.waw.pl 

Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Własne/strony trzeciej

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

CONSENT

YSC

179 DNI 

729 DNI 

Strony trzeciej

Śledzące wyświetlanie filmów, wyświetlają ukierunkowaną reklamę

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.   Data ostatniej aktualizacji Polityki: 06.04.2022r.