Informacja dla kontrahentów (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz współpracowników PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. oraz ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Informujemy, iż doszło do nieuprawnionego dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w szczególności: danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych, numeru rachunku bankowego.

Jakie są zagrożenia?

Możliwymi konsekwencjami naruszenia jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych m.in. w celu:

– uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów lub pożyczek w instytucjach parabankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. telefonicznie lub za pomocą internetu, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;

– uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając tożsamość za pomocą numeru PESEL;

– wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osoby, której dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próba przypisania jej odpowiedzialności za wykonanie takiego oszustwa;

– korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np. do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego. Uniemożliwiałoby to właściwej osobie korzystanie z przysługującego jej prawa;

– dostarczanie wiadomości sms lub e-mail, na które nie wyraziła Pani/Pan zgody.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zaleca się:

– założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej;

– zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia kradzieży tożsamości;

– daleko idącą ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub internetu;

– w przypadku otrzymywania wiadomości sms lub e-mail niewiadomego pochodzenia zaleca się aby nie otwierać podanego tam linku.

Jakie podjęliśmy kroki?

Nieuprawniony dostęp został niezwłocznie wykryty i zablokowany.

Zawiadomiliśmy o nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do danych Urząd Ochrony Danych Osobowych i złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Rozpoczęliśmy wprowadzanie zabezpieczeń systemu informatycznego oraz dodatkowych procedur, które zminimalizują ryzyko wystąpienia podobnego incydentu w przyszłości.

W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel.: 22 591-53-32, e-mail: inspektorochronydanych@elbud.waw.pl.